Otevřená záchrana a podpora Martina

S velkou radostí informujeme o první přímé akci  na podporu Martina (od začátku hladovky). Nádherný příklad, jak se aktivity dají propojovat. Pokud máte možnost, běžte ke zdi a hned to Martinovi můžete vzkázat. Určitě ho to posílí. Není na co čekat! Zdroj: “For The Animals”

Otevřená záchrana XXVII (květen 2016) & Support Martin Ignačák

Část záchranného týmu vysazujeme z auta v blízkosti objektu. S taškami a nářadím odcházejí do tmy. Continue reading

Fängslad anarkist i Tjeckien inleder hungerstrejk

Martin Ignacak är anklagad för terrorism och sitter i Pankrác häkte i Prag i väntan på rättegång sedan 13 månader tillbaka. Den 29 April (då han hade suttit i exakt ett år) dömde tingsrätten i Prag i förmån till hans frigivning från häktet, men direkt efter detta överklagade statens advokat beslutet till_­? högsta Domstolen. I fredags, den 27 Maj, så beslöt högsta domstolen att förlänga häktet. Därför tog Martin beslutet att protestera genom hungerstrejk och har slutat att ta in näring och vätska.
Denna typ av hungerstrejk kan hota livet på strejkaren redan inom en vecka. Continue reading

EL ANARQUISTA ENCARCELADO MARTIN IGNAČÁK SE HA PUESTO EN HUELGA DE HAMBRE

El viernes 27 de mayo de 2016, en Pankrác (barrio de Praga, República checa), el anarquista Martin Ignačak, en cárcel preventiva acusado de terrorismo, se declaró en huelga de hambre. Lo hizo porque el 29 de abril de 2016 el Tribunal de la ciudad de Praga falló a favor de su liberación de la prisión preventiva y el abogado del Estado apeló esta decisión ante el Tribunal Supremo de Praga. El viernes 27 de mayo de 2016 el Tribunal Superior de Praga amplió la prisión preventiva. Por lo tanto, el anarquista ha decidido protestar poniéndose en huelga de hambre y ha dejado de tomar alimentos sólidos y líquidos. Este tipo de huelga de hambre amenaza la vida de un huelguista después de una semana. Continue reading

O PRISIONEIRO ANARQUISTA MARTIN IGNAČÁK ENTRA EM GREVE DE FOME

Na sexta-feira, 27 de maio de 2016, em Pankrác, o prisioneiro anarquista
Martin Ignačák, acusado de terrorismo, entrou em greve de fome. Ele fez
isso porque em 29 de abril de 2016 o Tribunal da Cidade de Praga decidiu
em favor de sua libertação da prisão preventiva, mas o advogado do
Estado recorreu dessa decisão ao Tribunal Superior de Praga. Na
sexta-feira, 27 de maio de 2016, o Tribunal Superior de Praga prolongou
a prisão preventiva. Assim, o anarquista decidiu protestar entrando em
greve de fome e parou de se nutrir e de tomar líquidos. Esse tipo de
greve de fome ameaça a vida da pessoa depois de uma semana. Continue reading

MARTINOVA SESTRA SE PŘIPOJUJE K PROTESTNÍ HLADOVCE

Já, Pavla B. sestra Martina Ignačáka se připojuji k mému bratrovi a s okamžitou platností vyhlašuji protestní hladovku.
Dne  29.4.2015 rozhodl Městský soud v Praze o propuštění mého bratra z vazební věznice. Osobně jsem se soudu účastnila a dala ústní příslib, že se za něho zaručuji. Státním zástupcem Pazourkem byla ihned podána stížnost. Tuto doložil písemně až 10.5.2015. Mimo nesmyslné argumenty o útěku a napojení na SRB, byl dalším argumentem proč mého bratra nepropustit, diskreditace mé osoby.
Protestuji a nesouhlasím, aby můj bratr Martin Ignačák byl nadále a bez důvodů držen ve vazbě. Považuji veškeré stížnosti státního zástupce za nepravdivé, zmanipulované a diskreditující.

O podrobnostech a zveřejnění všech dokumentů vás budu během pár dní informovat.

IMPRISONED ANARCHIST MARTIN IGNAČÁK HAS GONE ON HUNGER STRIKE

On Friday 27.5. 2016 in Pankrác remand prison anarchist Martin Ignačák accused of terrorism went on hunger strike. He did this because on 29.4. 2016 the City court in Prague ruled in favour of his release from remand and the state’s attorney appealed this decision to the High court in Prague. On friday 27.5. 2016 the High court in Prague extended the remand. Therefore the anarchist has decided to protest by going on hunger strike and has stopped taking in nutrition and liquids. This type of hunger strike threatens the life of the hunger striker after a week.

During the year long investigation of the preparation of a supposed terrorist attack the imprisoned anarchist has exhausted all legal options, to achieve objective procedure of the respective organs active in the criminal proceedings. None of them were taken into account. This is why he now chose this radical form of expression, to draw attention to this manipulated police case. ” I consider the approach of the investigators and the police to be very problematic, it is a threat to the freedom of every human being, a threat to freedom of speech, a threat to activism that tries to lead to a better world , and this doesn’t just involve anarchists.”

Martin is being prosecuted in the so called Fénix case from April 2015, in which altogether 5 people were accused of the preparation and the failure to notify of a terrorist attack on a train. Martin is the only one who has been in remand prison this whole time and his detention has now been extended after the intervention of the state’s attorney. As a reason for the extension of remand the state’s attorney used the testimony of a police agent who infiltrated the anarchist movement in 2014. From his testimony the state’s attorney drew the conclusion that Martin might attempt to escape to Spain. Another reason, according to him, was that Martin ” is connected to the so called Síť revolučních buněk/ The Network of Revolutionary Cells (SRB) and therefore also to similar organizations abroad.” The police spoke about SRB when they began Fénix and provided information to the media. ” Any connections between the 5 attacks ascribed to SRB and all the detained and accused have been refuted. The investigators themselves have ruled it out” says Martin.

At the moment Martin is the second longest detained prisoner in the Pankrác remand prison. For 13 months he lives there under conditions, that negatively affect his psychological and physical state. For example he has been refused food free of animal products, which means he practically doesn’t have access to hot food. Friends, who have come to visit him have been mentioned by name in the indictment. Police from the Department for combating organized crime have started to collect information on Martin’s sister, only because she tries to support her brother in whichever way she can.

For Martin parole would mean that after 13 long months he would again see his friends, family, nature, that he wouldn’t be exposed to emotional deprivation and physical hardship.

Update Sunday, May 29th: Martin’s sister Pavla B. joined her brother in the protest and this morning she has started hunger strike herself as well.

For more information follow antifenix.noblogs.org

VAZEBNĚ STÍHANÝ ANARCHISTA ZAHÁJIL HLADOVKU

V pátek 27. 5. 2016 zahájil v pankrácké vazební věznici anarchista MARTIN IGNAČÁK obviněný z terorismu protestní hladovku. Městský soud v Praze totiž 29. 4. 2016 rozhodl o jeho propuštění z vazby a státní zástupce podal proti tomuto rozhodnutí stížnost k Vrchnímu soudu v Praze. Ten v pátek 27. 5. vazbu prodloužil. Anarchista se tedy rozhodl protestovat hladovkou a přestal přijímat potravu i tekutiny. Tento typ hladovky ohrožuje život hladovkáře už po týdnu.

Během ročního vyšetřování údajné přípravy teroristického útoku využil vězněný anarchista veškeré zákonné možnosti, aby dosáhl objektivního postupu příslušných orgánů činných v trestním řízení. Žádná z nich nebyla zohledněna. Proto nyní zvolil tuto radikální formu vyjádření, aby na zmanipulovanou policejní kauzu upozornil. „Postup vyšetřovatelů a policie považuji za velmi problematický, je to ohrožení svobody každé lidské bytosti, ohrožení svobody slova, ohrožení aktivismu směřujícího k lepšímu světu, a to se netýká jen anarchistů a anarchistek,“ vysvětlil svůj postoj.

Martin I. je stíhaný v tzv. kauze Fénix z dubna 2015, v níž bylo obviněno celkem 5 lidí z přípravy a neoznámení teroristického útoku na vlak. Jediný Martin I. je po celou dobu ve vazbě, která mu nyní byla na zásah státního zástupce prodloužena. Jako důvod trvání vazby uvedl státní zástupce výpověď policejního agenta, který se infiltroval do anarchistického hnutí v roce 2014. Státní zástupce z této výpovědi vyvodil informaci o možném útěku Martina I. do Španělska. Dalším důvodem podle něj bylo, že se „jedná o osobu s napojením na tzv. Síť revolučních buněk (SRB), a tím pádem i na obdobné organizace v zahraničí“. O SRB mluvila policie, když zahájila kauzu Fénix a poskytovala o tom informace médiím. „U všech zadržených a obviněných byla vyvrácena spojitost s pěti útoky připisovanými SRB. Sami vyšetřovatelé ji vyloučili,“ vyjádřil se Martin I.

Martin I. je momentálně druhým nejdéle drženým vězněm ve vazební věznici na Pankráci. Po celých 13 měsíců zde žije v podmínkách, které negativně ovlivňují jeho psychický i fyzický stav. Byla mu například odepřena strava bez živočišných produktů, takže po celou dobu nemá takřka k dispozici teplé jídlo. Přátelé, kteří ho chodí navštěvovat, byli následně jmenovitě uvedeni v obžalovacím spisu. O Martinově sestře začala policie z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu shromažďovat informace, a to pouze proto, že se snaží bratra ve vazbě všemožně podporovat.

Podmínečné propuštění by pro Martina znamenalo, že by po dlouhých 13 měsících znovu viděl své přátele, rodinu, přírodu, že by nadále nebyl vystaven citové deprivaci a fyzickému strádání.

Pro více informací sledujte antifenix.noblogs.org.

PO ROCE – Martinovo shrnutí roku ve vazbě

namescleanPřinášíme další z Martinových dopisů. Určitě bude rád, pokud mu také napíšete. Jeho adresu najdete zde. Nezapomeňte, že on nemá přístup na internet, takže jediné zajímavosti z našeho antiautoritářského světa se dozví jen z dopisů, nebo mainstreamových novin. V jeho dopise “PO ROCE” se Martin ohlíží za uplynulým rokem, který on strávil ve vězení. Continue reading