Report ze solidární akce ve Stockholmu

facade

Kousek od infoshopu “Bokcafét” ve Stokholmu v takzvaném Švédsku jsme dostali echo o tom, co se děje v České republice… Viděli jsme Lukáše Borla, který se právě těď skrývá v knihkupectví v sekci poezie. Stále mohutně podporován… Nabídli jsme mu veganskej burgr, kterej určitě ocenil. Mimochodem, pokud ho uvidíte, určitě mu pomozte jak jen budete moct. Naši nepřátelé v modrém, kapitalisti a/nebo nacisti ho ošklivě pomluvili. Tyhle drby o něm jsou lži a my bychom mu měli nabídnout respekt, přátelství a solidaritu.

flyerborl2borl1

Po malém obědě s Lukášem jsme se vydali k české ambasádě s malým protestem. Mysleli jsme si, že banery a malá skupinka lidí, kteří ani nekřičí, nebudou tak provokovat. Ale mýlili jsme se.

embassy5embassy4embassy2

Už asi po 60 sekundách, si úředníci, placení za to, že se poflakují po luxusních domech, přišli stěžovat na nepořádek, který děláme. Česká ambasáda ve Stokholmu sídlí v dost zastrčené ulici, kde není moc provoz. Přestože kolem nebyl téměř nikdo, kdo by naši akci sledoval, zaměstnanci vypadali dost znepokojeně z demošky odehrávající se před jejich ambasádou. Po několika minutách dohadování, začali strhávat banery ze zábradlí a skoro i z našich rukou. Ale pak se objevila tahle úžasná osoba a řekla jim, že „my máme právo na to tu demonstrovat!“. Nikdo se neodvážil zakročit proti ní a jejímu vlastnímu baneru! Takže nás nechali na chvíli na pokoji.

granny1granny2embassy3embassy6

Chtěli bychom taky poslat pozdravy Igorovi. Udělali jsme malou instalaci na trávě před budovou. To se zaměstnancům samozřejmě vůbec nelíbilo. Koukli z okna a naštvaně přišli a okamžitě ji odnesli. Použijou to jako důkaz proti nám při „pokusu o napadení ambasády“? To nevíme…
Fotka člověka, jak stojí na vlajkách je narážka na skutečnost, která byla u soudu použita proti Igorovi. Fotil si ze srandy svou nohu, jak šlape na americkou vlajku, která byla ve skutečnosti rohožkou. Takže si teď taky zasloužíme deportaci?

flaska_1 flaska2step

embassy1

Nakonec chceme poslat pozdravy Martinovi Ignačákovi, který je držen ve vazbě už skoro 14 měsíců. Drží hladovku. I když nemůže slyšet naše výkřiky pro něj až odtud, doufáme, že můžeme poslat energii a sílu.

messagesmall

KAMPEN FORTSÄTTER!

Another response on the call for International Solidarity

facade

By the infoshop “Bokcafét” in Stockholm, in so called Sweden there was an echo of what is going on in Czech Republic…  We saw Lukas Borl, who is currently hiding in the “poetry” section of the book shop. Still riding on the strong stallion of solidarity… We offered him a vegan burger, which I am sure he appreciated. By the way, if you see him, make sure you help him in any way you can. He has been strongly discredited by our enemies in blue, capitalists and/or nazis. The rumors about him are false and we should offer our respect, friendship and solidarity.

flyerborl2borl1

Well well, after the little lunch with Lukas, we head off to the Czech embassy for a little protest. We were thinking that some banners and a little group of people wouldn’t be so provocative, not even shouting, but we where wrong.

embassy5embassy4embassy2

Already after about 60 seconds, the officials getting payed for hanging out in the fancy building came out to complain on the mess we were causing. The Czech embassy in Stockholm is situated on a very low-traffic, almost hidden street. Though there were almost no spectators around, the employees seemed very troubled to have a demo outside of their embassy. After a few minutes of arguing, the embassy people started to rip the banners off the fence and almost from our hands. Well, then this amazing person showed up and told them off, that “we do have a right to demonstrate here!”. No one could fight against her and her home-made banner! So the officials let us alone for a while.

granny1granny2embassy3embassy6

By the way, we would also like to send out greetings to Igor. We made a little art installation on the grass in front of the building. This wasn’t welcomed at all. The employees looked out of the window and went outside with angry steps and took it off right away. Will they use it for evidence against us for “trying to attack the building”? We don’t know…

The picture of a person standing on the flags is a hint to one of the things brought up in the court against Igor. He had taken a funny picture of when he is stepping on the American flag, which was actually a doormat anyway! Do we deserve getting deported for this now?

flaska_1 flaska2step

embassy1

Lastly, we want to send our greetings to Martin Ignačák, who has been in custody jail for almost 14 months by now. He is on a hunger strike. Even if he cant hear our shouts to him from here, we hope we can send some energy and strength.

messagesmall

KAMPEN FORTSÄTTER!

Fotoreport ze solidárních akcí ve Švédsku

Děkujeme švédským kamarádům a kamarádkám za vyjádřenou solidaritu. Report z akcí je obohacený několika fotografiemi.

Embassy_clean

V sobotu 22. srpna na Anarchistickém bookfairu ve Stockholmu proběhla prezentace týkající se anti-autoritářského hnutí v České republice, operace Fénix, jejího dopadu na aktivisty a aktivistky, a kampaně AntiFénix. Na místě byl nainstalován benefiční infostánek, kde se rozdávaly informační materiály, ziny, benefiční trička, a také výborný dort. Vše bylo zdarma nebo za dobrovolný příspěvek. Chtěli bychom vyjádřit velké díky všem, kteří se přišli zúčastnit prezentace, diskutovat, číst, rozšířit si vědomosti, kteří nabídli solidární podporu. Continue reading

Report from Solidarity events in Sweden (open for photoreport)

Embassy_cleanOn Saturday the 22nd of August a presentation was held at the Anarchist Bookfair in Stockholm about the movement in Czech Republic, ‘Operation Fénix’, it’s blow against activists and information from the Antifénix project. There was also benefit table where people could read more information  and take it home. There where zines, t-shirts and even some delicious cake that was all for free or donations.
We want to say Thanks to everyone who came to litsen, ask, learn, read and offer support. Continue reading

Švédsko: Solidární den “Högdalen Folkets Hus”

Přišel nám mailem obrázek od Stockholmské skupiny, která nedávno obsadila budovu na příměstí. Tato akce proběhla na protest proti gentrifikaci a privatizaci jejich sousedství. (teaterkvarteren.se)

V tomto novém sociálním centru byl organizovaný info stanek o Operaci Fenix s kasičkou, materiálem na psaní dopisů zadrženým a koláčem.

Zůstaňte silní, nejste sami!

hogdal

Solidarity event in Stockholm

Folkets Hus – New occupied bulding in Stockholm

Today, on Thursday May 28th there will be a short presentation about the latest police repressions in the Czech Republic along with some recent history of the movement. Then there will be a discussion about the issues, for example how we can learn from it and how we could help. Since the social center is very young and brought a lot ”new” of people, we hope that this discussion will create awareness and raise more questions for the involved. It will be held at 18.00 in “Folkets Hus”. That’s the new social center that has been occupied since just a few days ago, in Högdalen (Stockholm).

Teaterkvarteren.se