/CZ EN RU/ 21. prosince: Den solidarity se soudružkou uvězněnou v Kolíně | December 21st: Day of solidarity with imprisoned comrade in Koln | 21 декабря: День солидарности с анархистской заключённой в Кёльне

|CZ| 
21. prosince vyzýváme k vyjádření solidarity v její mnohonásobné podobě, podle vaší nekonečné představivosti. Znovu ukážeme, že naši uvěznění soudruzi a kamarádi nejsou sami, ale přítomni spolu s námi v ulicích.
Chtějí mezi námi postavit ještě vyšší zdi, nejen z betonu a oceli, ale také z osamění a izolace. A my chceme tyto zdi strhnout láskou, náklonností, vztekem a solidaritou s naší soudružkou Lisou. Fotky a audiovizuály můžete posílat na solidaritatrebel@riseup.net
Být odsouzen automaticky neznamená, že vězeň je odkázán na schovívavost vězeňského systému. Politický a soudní státní stroj pokračuje ve vyšetřování, pozorování, analyzování a rozhoduje o osudu vězně. Především v případě, že vězněná nepadla na kolena aby prosila o milost před soudem, neponížila se žádným gestem, které by nepřítel vyhodnocoval jako “smíření”. Způsoby, jakým může systém “spravedlnosti” ukázat, že s ní ještě nejsou hotovi, je mnoho.
Odmítnutí spolupráce s policií je považováno za prokázání viny a může být použito jako důvod k neurčitě dlouhému pokračování vyšetřování. Odmítání vypovídat a udržení důstojnosti je vězniteli považováno za zatajení spáchání trestného činu a může vyvolat další vyšetřování.
Navíc, jako žena, která nereprodukuje stereotypní role, v tomto případě například přístup rebela nebo nesubmisivní postavení vůči instituci, způsobuje další tresty, které překračují odsouzení na právní úrovni, protože také hrají roli morální a společenské odsouzení, vlastní patriarchálnímu rámci, ve kterém se vezněná ocitá.
Pokračovat ve vyjadřování svých politických soudů a myšlenek za zdí a neodmítnutí samy sebe je považováno za nedostatek pokání a je to argument, proč trest odnětí svobody není dostačující.
A pokud je právní arzenál vyčerpán v “odůvodněném” trestu, je dost těžké se smířit s obviněním, a etika vězněné osoby zůstává nedotčena, právní systém neváhá zaútočit na vazby k vnějšímu světu, rodinné vazby, citové vazby a přátelství. Kromě betonu, ocelových mříží, umělého osvětlení a bezpečnostních kamer, které nejen zmrtvují, ale také dusí život, přidávají se hory papíru, které je potřeba zdolat, aby člověk dostal jednoduchý lidský kontakt se svými blízkými. Žádosti, povolení, autorizace a zdržení testují, jestli se nenechá porazit.
7. června byla Lisa, naše anarchistická soudružka, odsouzena soudem v Aachen (Německo) k sedmi a půl letům ve vězení za vyloupení banky. V tuto chvíli čekáme na výsledek odvolání jejích obhájců, které, pokud bude přijato, vrátí případ znovu k soudu, kde bude ještě jednou projednán. Proto je naše soudružka stále držena ve vazební věznici v Kolíně (Nad Rýnem). Její matka zemřela po několika měsících nemoci na začátku listopadu. Během této doby, jí státní zástupce (prokurátor) společně se soudcem, zabránili jak v návštěvě matky v nemocnici, tak zúčastnit se pohřbu, s odvoláním na “nebezpečí útěku”.
Nepřítel používá nejen právní argumentaci, ale používá mnoho dalších vnitřních mechanismů. Jako v tolika jiných případech, kdy žízeň po odvetě právního systému není zahnána jednoduchým – ať už jakkoliv rozsáhlým – trestem odnětí svobody, nepřítel zůstává bdělý a hledá každou malou slabost vězněné, aby ji pokořil. Je jasné, že toto má být msta, za Lisin rozhodný a nekolaborativní přístup. Přídavné potrestání, jehož účelem je ještě zhoršit už tak krutý trest na samotce; prostě další pokus ji pokořit, tentokrát za využití okolností jejího osobního života. Logika, nic nového, justičního vydírání s cílem podkopat její soudržnost a politické přesvědčení.
S nenávistí k nepříteli.

Nezapomínáme. Neodpouštíme.

Někteří anarchističtí soudruzi

|EN|

21st of December we call to let the imagination flow and
to express solidarity in its multiple forms. Once again we will show
that our imprisoned comrades are not alone but present and on the
streets with us.

They want to raise even higher walls, not only of concrete and iron, but
also of loneliness and isolation. And these walls we want to break down, with love, affection, rage and solidarity for our comrade Lisa.

You can sand pictures and audivisuals to solidaritatrebel@riseup.net

Having received a sentence does not imply that the imprisoned person is “only” at the mercy of the prison system. The policial and judicial
machine of the State continues to investigate, observe, analyse, and
decide over the fate of the imprisoned. Especially when the prisoner has not fallen to her knees asking for mercy in front of the court, has not humiliated herself by some kind of gesture seen by the enemy as
“reconciliation”, the ways in which the justice system can demonstrate
that they are not through with her yet are numerous. The refusal to
cooperate with the police is considered proof of guilt and can be used
to maintain the investigation open for an indefinite period of time. The
silence and dignity in the face of the executioners and their accusations is considered concealment of the crime, and can generate new investigations.

Furthermore, being socialised as a woman and not reproducing the
assigned roles, in this case for example having a rebellious attitude or
a non-submissive position towards the institution, generates multiple
sentences which go beyond a conviction at a juridical level, since there
is also the intervention of moral and social condemnations, inherent to
the patriarchal framework, which ist framing prisoner to the
circumstances of the imprisonment.
To continue expressing your political convictions and ideas from within
the walls and not denying who you are is considered a lack of repentance and an argument for why a prison sentence does not suffice.
And when the legal arsenal is exhausted in a “reasonable” sentence,
that is, sufficiently heavy to accommodate the accusation, but the ethic
of the imprisoned person stays intact, the justice system does not
hesitate to attack the relations with the outside world, the family
ties, sentimental bonds and friendships. Besides the concrete, the iron
bars, the artificial lights and security cameras which not only cut off
life but also suffocate it, they add mountains of paper which need to be
traversed in order to obtain simple human contact with the people close
to you. Requests, permissions, authorisations, postponements, which put the will to not feel defeated to the test.
On the 7th of June Lisa, our anarchist comrade, was sentenced by the
court of Aachen (Germany) to seven and a half years in prison for
robbing a bank. At this moment we are awaiting the outcome of an appeal written by the lawyers which, if accepted, will involve a revision of the sentence and imply that the case will be brought to court again.
Therefore our comrade is still held in preventive arrest in the prison
of Cologne. Due to an illness which lasted various months, her mother
died in the beginning of November. During this time, the prosecutor as
well as the judge, alleging “flight risk”, have denied her the
possibility to visit her mother in hospital and also the permission to
be present at her funeral.
The enemy does not only use juridical argumentation, but employs many more insidious mechanisms. Like in so many other cases, when the thirst for revenge of the justice system is not satisfied with a simple – however large it may be – prison sentence, the enemy continues to be hawk-eyed, searching for every supposed weakness of the prisoner in order to submit her. It is clear that this is a purely vengeful means,
an answer to the comrade’s firm and non-collaborationist attitude. An
additional punishment, invented to aggravate the already tough sentence of confinement; yet another attempt to make her bow down, this time aiming at her private life and personal circumstances. A logic, nothing new, of judicial blackmail with the aim of undermining her coherence and political convictions.

With hate for the enemy.
We do not forget. We do not forgive.

Some anarchist comrades

|RU|

21 декабря мы призываем к размаху воображения и разнообразным проявлениям солидарности. Мы снова покажем, что наши заключённые товарищи не одни, и находятся с нами в улицах.

Они хотят построить ещё более высокие стены, и не только из бетона и железа, но и из одиночества и изоляции. Мы хотим проломить эту стену своей любовью, яростью и солидарностью с нашей товарищкой Лизой.

Вы можете послать фотографии, видео и другие материалы на solidaritatrebel@riseup.net

Вынесенный приговор не значит, что осуждённый отныне находится “лишь” в лапах тюремной системы. Полицейская и юридическая машины государства продолжает расследовать, копать, анализировать и решать судьбы заключённых. Особенно когда заключённые не встают на колени, прося милости перед судом, и не унижаются жестами, которые бы были восприняты врагом как знаки “примирения”, система правосудия имеет много способов, как продемонстрировать, что она не оставит это просто так. Отказ от сотрудничества с полицией воспринимается как доказательство вины и может быть использован для того, чтобы держать дело открытым на неопределённый срок. Хранение молчания и достойности перед лицом тюремщиков и обвинениями считается сокрытием преступления, и может быть поводом к дальнейшим расследованиям.

К тому же, быть социализированной в качестве женщины и не воспроизводить предназначенные роли, в этом случае, занимать бунтарскую позицию или быть непокорной по отношению к общественным институтам, значит получить множество приговоров, которые находятся за границами обвинения на юридическом уровне, так как здесь имеют место быть моральные и социальные осуждения, характерные для патриархальных рамок, в тюремных условиях которых содержится заключённая.

Продолжение выражения своих политических убеждений и идей с другой стороны тюремных стен, и отказ от самих себя и того, кем мы являемся, считаются недостатком раскаяния и аргументом в пользу того, почему тюремный срок недостаточен.

И когда юридический арсенал исчерпан в “обоснованном” приговоре, достаточно долгом, чтобы он отвечал обвинению, но этика заключённой остаётся нетронутой, правосудие не стесняется атаковать её отношения с внешним миром, её семейные, дружеские и чувственные узы. За бетоном, решётками, камерами слежения и исскуственным освещением, которые не только отчуждают жизнь, но и душат её, скрываются горы бумаг и бюрократии, которые должны преодолены, и это лишь для того, чтобы добиться простого человеческого контакта с близкими. Запросы, разрешения, регистрации и отсрочки подвергают проверке волю не быть побеждённой.

7 июня Лиза, наша анархистская товарищка, была приговорена судом в городе Аахен (Германия) к семи с половиной годам тюрьмы за ограбление банка. На данный момент мы ждём результата аппеляции, поданной защитой. Если аппеляция будет принята, то приговор будет пересмотрен, а значит и всё дело будет возвращено в суд. Лиза всё ещё содержится под превентивным арестом в тюрьме в Кёльне. Вследствие болезни, которая длилась несколько месяцев, её мать умерла в начале ноября. В это время прокурор, так же, как и судья, ссылаясь на “риск побега”, отказал ей в возможности навестить мать в больнице, как и присутствовать на её похоронах.

Неприятель использует не только правовую аргументацию, но приводит в действие много других коварных механизмов. Так же, как и во многих других делах, когда правосудию для утоления жажды мести не достаточно простого – как угодно долгого – тюремного заключения, враг бдительно выискивает все возможные слабости заключённой, чтобы подчинить её. Нет никаких сомнений, что это всё является местью Лизе за её уверенную позицию и отказ в сотрудничестве. Дополнительное заключение, изобретённое для того, чтобы ужесточить и без того жёсткий приговор к лишению свободы; а также это является очередной попыткой сломить её, в этот раз ударив по её личной жизни и личным обстоятельствам. Ничего нового: логика судебного вымогательства с целью подорвать её собранность и политические убеждения.

С ненавистью к неприятелю.

Мы не забываем. Мы не прощаем.

Анархистки и анархисты