Hlas extrémisty: Rozhovor, který neměl vyjít

200119_144799299003598_1691232492_nDnes nám přišel e-mail obsahující odkaz na rozhovor, který dělal redaktor aktuálně.cz s Lukášem Borlem. Anarchistou, který byl zatčen při operaci Fénix. Proč rozhovor nikdy nevyšel na aktuálně.cz nám není známé. V rozhovoru se můžeme dočíst o názorech člověka, který se angažuje v několika mosteckých aktivitách. Je například členem kolektivu sociálního centra Ateneo. Více o něm, dopadu represí a nejen mosteckých alternativách se dočtete v následujícím rozhovoru, který přebíráme v plném znění:

 

Můžete říct, proč policie z ÚOOZ zasahovala v komunitním centrum Ateneo?

K policejnímu zásahu v komunitním centru Ateneo v Mostě došlo 28. 4. 2015. Byl jsem zadržen pouze já a bylo mi sděleno podezření ze spáchání trestných činů založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Policie prohlídku centra a mé zadržení odůvodnila podezřením z údajné příslušnosti k Síti revolučních buněk (SRB). Vina nebyla prokázána a žádné obvinění nebylo sděleno. Následující den jsem byl policií propuštěn.

Co všechno vám zabavili? Žádali jste o to, aby vám byly některé věci vráceny?

Policie zabavila především mobilní telefony, oblečení, sportovní potřeby, nářadí pro úpravu interiéru, počítačovou techniku, publikace a jiné předměty, které slouží k provozním a vzdělávacím účelům komunitního centra Ateneo. Zabavení věcí zkoplikovalo další fungování, ale Ateneo navzdory tomu funguje dál.

Ateneo

Samozřejmě budeme usilovat o navrácení všech těchto věcí. Některé z nich nejsou ani moje osobní, ale jsou sdílené celou komunitou Atenea. Byly určené k užívání komukoliv, kdo centrum navštěvuje. Újmu tedy po zásahu ÚOOZ utrpěla široká množina osob od dětí, které sem chodili trávit volný čas, přes lidi ze sousedství, kteří se zde vzdělávali, až po kulturní nebo aktivistické kolektivy.

Co si myslíte o zásahu ÚOOZ? Není to “jen nafouknutá bublina”?

ÚOOZ stejně jako ostatní represivní složky státu dělají to, k čemu jsou určené. Jejich úlohou je zajišťovat stabilitu kapitalismu. Nepřekvapuje mě tedy, že zasahují proti anarchistům, kteří ze své podstaty poukazují na to, že kapitalismus je sociálně nespravedlivý systém. Obětí státní perzekuce se může stát jakýkoliv anarchista bez ohledu na to, zda v rukou drží zbraň nebo pouze ukazuje prstem na původce vykořisťování a říká nahlas, že odmítá akceptovat třídní systém i nadvládu člověka nad člověkem. ÚOOZ tvrdí, že potlačuje organizovaný zločin. Ve skutečnosti je podle mně spíše nástrojem k pokračování organizovaného zločinu jakým je kapitalistický systém.

Stát se bojí, že by se lidé mohli anarchistickými myšlenkami inspirovat, proto používá termíny jako extrémisté, teroristé aby jimi zakryl emancipační podstatu anarchismu. Chce vzbudit dojem, že anarchisté představují nebezpečí pro celou společnost. Ve skutečnosti anarchisté nejsou nebezpeční pro obyčejné lidi jako jsou pracující, nezaměstnaní nebo studenti. Nebezpeční jsme spíše pro vykořisťovatelský systém a vládnoucí třídu, které kapitalismus slouží k hromadění ohromného bohatství na úkor neprivilegovaných. Jsme nebezpeční pro stát, nikoliv pro ty, které stát nutí sklonit hlavy a přizpůsobit se nedůstojnému přežívání v kapitalismu.

Po zatčení jste byl propuštěn na svobodu. Podezřívala vás policie z trestného činu?

Na to sem již odpověděl na začátku rozhovoru.

ÚOOZ zásah spustila proti anarchistům, kteří měli vykonávat žhářské útoky namířené zejména proti policistům. Podílel jste na nějakém žhářském útoku? Proč jste proti policistům útočili?

Rád bych upřesnil, že ÚOOZ zásah spustila proti anarchistům, které podezřívá z útoků, ke kterým se zkrze své komuniké hlásila Síť revolučních buněk (SRB). Nehodlám se zabývat tím zda je podezření odůvodněné nebo ne. Chci jen zdůraznit, že v komuniké SRB není ani náznak toho, že by jejich akce mířily proti policistům. Všechna tato komuniké hovoří o sabotážích namířených proti neživým objektům a technice. Některé proti policejním vozům, jiné proti kamerovému systému a další proti automobilům restaurace Řízkárna.

11096382_1041500469212686_4541000031861065084_n

Pokud mám správné informace, tak při akcích SRB nedošlo k žádnému zranění nebo zabití. Popisují-li komuniké SRB reálnou praxi, pak došlo k destrukci věcí nikoliv k útokům proti policistům nebo jiným lidem.

Po zásahu byly tři osoby obviněny z toho, že plánovaly teroristický
útok. Víte, co přesně chystaly?

Nevím co tyto osoby chystaly nebo nechystaly. Vím ale, že otevřeně hovořily o tom, že jsou anarchisté a usilují o překonání kapitalismu, který vytváří ohromné sociální nerovnosti, plodí válečné konflikty a odsuzuje milióny lidí k chudobě, hladu nebo námezdnímu otročení pro bohaté elity. Anarchisté deklarují svou vizi beztřídní a bezstátní společnosti organizované samosprávně bez hierarchie. Není tedy překvapivé, že stát sloužící ke stabilizaci kapitalismu se snaží anarchisty potlačovat a vykreslovat jako nebezpečné živly. Není ani důležité, zda ty, které stát perzekvuje, skutečně berou do rukou zbraně namířené proti majetku nebo lidem. Z pohledu zastánců kapitalismu mohou být nebezpečnou zbraní i takové hodnoty jako poskytování vzdělání druhým lidem. Například španělský anarchista Francisco Ferrer Guardia byl popraven na základě falešných obvinění o účasti na atentátech. Skutečným důvodem popravy bylo to, že již v roce 1901 založil první Moderní školu, která zakořeněné náboženské pověry nahradila racionalistickým vzděláváním, které je dnes naprosto běžné. Španělská vládnoucí třída tehdy držela v poddanství široké dělnické masy díky jejich nevzdělanosti a vlivu dogmatické církve. Anarchista Ferrer byl odstraněněn, protože poskytoval negramotným lidem racionalistické vzdělání na místo nábožeských dogmat, kterými je krmila církev a stát.

Víte, zda plány na útok byly reálné, když k němu nakonec nedošlo?

Nevím.

Potkával jste s “buňkou z Brna”, která měla na tomto útoku podílet? Jak často?

Nevím o žádné buňce z Brna. V Brně ale, stejně jako v jiných městech, mám své přátele.

Proč mělo dojít k útoku právě na vlak, který převážel vojenský materiál nebo vozidla společnosti Hyundai? Inspirovali se nějakým útokem v zahraničí?

Nevím zda skutečně mělo k útoku dojít. Udivuje mě, jak mediální prostor zaplnila prohlášení o hrozícím teroristickém útoku na vlak s vojenským materiálem, ale naprosto chybí snaha položit si zásadní otázky. Jednou z těch otázek je: “Co je to vojenský materiál?” Druhou třeba: “K čemu vojenský materiál slouží?” Položit takové otázky je důležité. Odkrývá to skutečnost, že vojenský materiál je součást vojenské infrastruktury a ta slouží k zabíjení lidí ve válečných konfliktech. Existuje mnoho důkazů o tom, že v těchto konfliktech umírají a trpí nevinní lidé, a to často pro zájmy mocenských elit, které takové války řídí z bezpečí uzavřených kongresů.

militarism

Vojenský materiál je nedílnou součástí válek, které nezřídka nesou známky terorismu. Každý, kdo vojenský materiál produkuje, koordinuje jeho převážení a nasazení ve válkách, je součást teroristických strategií. Právě takoví lidé představují nebezpečí, kterému je potřeba čelit. S anarchisty, které zajal stát je oproti tomu potřeba solidarizovat.

Co si myslíte o obviněních? Je stíhání za trestný čin přípravu teroristického útoku na místě?

Pro stát a obhájce kapitalismu je terorista každý anarchista, který otevřeně říká: “Kapitalismus je organizovaný zločin a jsem ochotný proti takovému zločinu bojovat”. Pro stát jsou tedy obvinění z terorismu součást jeho logiky. Logika anarchismu je jiná. Pro anarchisty je teroristický právě stát, který vězní 3 anarchisty aby tím zastrašoval všechny ostatní anarchisty a jejich sympatizanty. Terorismus spočívá ve snaze násilím či hrozbou násilí vůči určité skupině vyvolat zděšení u mnohem šiřší skupiny lidí, než je ta, proti které je násilný útok veden. Teroristický útok proti několika osobám má za úkol přinutit mnoho dalších lidí naplnit politické cíle útočníka. Právě to nyní dělá stát, který zajal 3 naše soudruhy, aby tím vytvořil atmosféru strachu mezi anarchisty “na svobodě” a přinutil je zříci se dalšího boje proti kapitalismu a státu. Ačkoliv na někoho tento teroristický signál vyslaný státem působí, mě spíše utvrzuje v tom, že je potřeba vytrvat v souladu s heslem: “Uhýbat před bojem, vyžaduje více obětí než boj sám.”

bakunin a marx

Jak ovlivnil zásah policie fungování komunitního centra Ateneo? Změní se jeho chod?

Komunitní centrum Ateneo nikdy netajilo své antikapitalistické zaměření. Vždy dávalo prostor široké množině lidí, kteří zde mohli najít zázemí pro seberealizaci, vzdělávání a sebeorganizaci. Ateneo nikdy nezapíralo, že se na jeho provozu podílejí i anarchisté. Naopak, v atmosféře Atenea vždy byla cítit hrdost na to, že jsme součástí zápasů za spravedlnost, lidskou důstojnost a svobodu. V současnosti je to například boj Mostecké solidární sítě (MSS) proti Vladimíru Krulcovi, který v restauraci Řízkárna nezaplatil mnoha lidem za práci. Ateneo vždy sloužilo k rozvoji mnoha společensky prospěšných aktivit a projektů. Policejní razie na tomto nic nezměnila. Ateneo dál funguje a to s ještě větším odhodláním než kdykoliv předtím. Policejní represe posílila naší soudržnost.